چرا استفاده از کد USSD نباید متوقف شود؟

چرا استفاده از کد USSD نباید متوقف شود؟

چرا استفاده از کد USSD نباید متوقف شود؟

مزیت های USSD  در حفظ محیط زیست 

برگشت به بالا