ثبت نام کاربر ویژه
جهت همکاری با سایت بعنوان کاربر ویژه ، بازاریاب (نمایندۀ فروش) تامین کنندۀ فروشگاه و خدمات دهندۀ سایت لتکاگرام
کاربران پس از ارسال اطلاعات و مدارک مورد نیاز از سمت مدیریت تایید و پس از آن اطلاعات حساب کاربری برای آنها ارسال خواهد شد